بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مجتبی صفدری تمرین

مجتبی صفدری تمرین

نام و نام خانوادگی :مجتبی صفدری تمرین

استان :گيلان

تاریخ عضویت :1391/03/25

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
4جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
5جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
6جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
7جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
8جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
10جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
11جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
12جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
13جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
14جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
15جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
16جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
17جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
18جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
19جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
20جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
21جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
22جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
23جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
24جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
25جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
26جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
27جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
28جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
29جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
30جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
31جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
32جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
33جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
34جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
35جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
36جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
37جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
38جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
39جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
40جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
41جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
42جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
43جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
44جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
45جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
46جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
47جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
48جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
49جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
50جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
51جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
52جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
53جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
54جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
55جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
56جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
57جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
58جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
59جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
60جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
61جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
62جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
63جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
64جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
65جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
66جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
67جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
68جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
69جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
70جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
71جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
72مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
73مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
74مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
75مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
76مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره