بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

لعیا محمدی

لعیا محمدی

نام و نام خانوادگی :لعیا محمدی

استان :قزوين

تاریخ عضویت :1391/03/20

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
8کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
9جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
10جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
11جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
12جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
13جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
14جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
15جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
16جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
20مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
21مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
22مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
23مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
24مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
25مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
26مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
27مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
28مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
29جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
30جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
31جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
32جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
33جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
34جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
35جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
36جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
37جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
38جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
39جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
40جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
41جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
42جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
43جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
44جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
45جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
46جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
47جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
48جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
49جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
50جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
51جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
52جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
53جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
54جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
55جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
56جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
57جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
58جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
59جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
60جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
61جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
62جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
63جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
64جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
65جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
66جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
67جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
68جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
69جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
70جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
71جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
72جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
73جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
74جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
75جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
76جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
77جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم