بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مصطفی بهمن آبادی

مصطفی بهمن آبادی

نام و نام خانوادگی :مصطفی بهمن آبادی

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1395/06/02

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
18سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
19سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
20سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
21سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
22سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
23سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
24سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
25سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین