بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سعید حسین پور

سعید حسین پور

نام و نام خانوادگی :سعید حسین پور

استان :همدان

تاریخ عضویت :1391/07/12

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
3جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و سوم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
5جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
20جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
21جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
22جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
23جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
24جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
25جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
26جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم
27جشنواره تئاتر سوره / دوره بیست و پنجم
28جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
29جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
30ترانه و تصنیف / نخستین دوره
31ترانه و تصنیف / نخستین دوره
32ترانه و تصنیف / نخستین دوره
33ترانه و تصنیف / نخستین دوره
34داستان حماسی / سومین
35داستان حماسی / سومین
36داستان حماسی / سومین
37داستان حماسی / سومین