بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

اسماعیل محمدپور

اسماعیل محمدپور

نام و نام خانوادگی :اسماعیل محمدپور

استان :گيلان

تاریخ عضویت :1391/07/03

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
2جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
4جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
5جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
6جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
7جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
8جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
11جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
12جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
13جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
14جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
15جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
16جشنواره طنز سوره / دوره نهم
17جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
18جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
19جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
20جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
21جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
22جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
23جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
24جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
25جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
26جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
27جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
28جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
29جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
30جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
31جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
32جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
33جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
34جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
35جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
36جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
37جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
38جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین