بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علی رضا محمد علی بیگی

علی رضا محمد علی بیگی

نام و نام خانوادگی :علی رضا محمد علی بیگی

استان :قم

تاریخ عضویت :1392/05/24

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
2جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
3جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
4جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
5جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
6جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
7جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
8جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
11جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
12جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
13جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
14جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
20مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
21جشنواره طنز سوره / دوره نهم
22جشنواره طنز سوره / دوره نهم
23جشنواره طنز سوره / دوره نهم
24جشنواره طنز سوره / دوره نهم
25جشنواره طنز سوره / دوره نهم
26جشنواره طنز سوره / دوره نهم
27جشنواره طنز سوره / دوره نهم
28جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
29جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
30جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
31جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
32جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
33جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
34مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
35مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
38مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
39مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
40جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
41جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
42جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
43جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
44جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
45جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
46جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
47جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
48جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
49جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
50جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
51جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
52جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
53فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین