بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سید احسان باقری

سید احسان باقری

نام و نام خانوادگی :سید احسان باقری

استان :همه زبان

تاریخ عضویت :1393/10/09

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
9مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
10مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
11مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
12مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
13مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول