بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

دنیا اسکندرزاده

دنیا اسکندرزاده

نام و نام خانوادگی :دنیا اسکندرزاده

استان :تهران

تاریخ عضویت :1399/07/02

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول
2پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول
3پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول
4پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول
5پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول
6یادواره سرداران مقاومت / نخستین
7یادواره سرداران مقاومت / نخستین
8یادواره سرداران مقاومت / نخستین
9یادواره سرداران مقاومت / نخستین
10یادواره سرداران مقاومت / نخستین
11یادواره سرداران مقاومت / نخستین
12یادواره سرداران مقاومت / نخستین
13یادواره سرداران مقاومت / نخستین
14داستان حماسی / سومین
15داستان حماسی / سومین
16داستان حماسی / سومین
17داستان حماسی / سومین
18داستان حماسی / سومین
19داستان حماسی / سومین
20داستان حماسی / سومین
21داستان حماسی / سومین
22داستان حماسی / سومین
23داستان حماسی / سومین
24داستان حماسی / سومین
25داستان حماسی / سومین
26داستان حماسی / سومین
27داستان حماسی / سومین