بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

صمد رحیمی

صمد رحیمی

نام و نام خانوادگی :صمد رحیمی

استان :گلستان

تاریخ عضویت :1398/06/11

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دوره چهاردهم
3جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
4جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
5جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
6جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
7جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
8جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
9جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
10جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
11جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله
12جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / نخستین سلسله