بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علی سلیمانی

علی سلیمانی

نام و نام خانوادگی :علی سلیمانی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/02/23

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
18کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
19کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
20کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
21کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
22کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
23کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
24کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
25کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
26کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
27کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
28کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
29کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
30کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
31کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
32کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
33کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
34کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
35کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
36جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
37جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
38جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
39جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
40جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
41جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
42جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
43جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
44جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
45جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
46جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
47جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
48جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
49جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
50جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
51جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
52مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
53مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
54مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
55مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
56مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
57جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
58جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
59جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
60جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
61جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
62جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
63جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
64جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
65جشنواره داستان انقلاب / دوره ششم
66مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
67مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
68مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
69مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
70مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
71مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
72مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
73مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
74مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
75جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
76جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
77جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
78جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
79جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
80جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
81جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
82جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
83جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
84جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
85جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
86جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
87مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
88مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
89مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
90مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
91مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
92مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
93جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
94جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
95جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
96جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
97جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
98جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
99جشنواره طنز سوره / دوره نهم
100جشنواره طنز سوره / دوره نهم
101جشنواره طنز سوره / دوره نهم
102جشنواره طنز سوره / دوره نهم
103جشنواره طنز سوره / دوره نهم
104جشنواره طنز سوره / دوره نهم
105جشنواره طنز سوره / دوره نهم
106جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
107جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
108جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
109جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
110جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
111جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
112جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
113جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
114جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
115جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
116جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
117جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
118جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
119جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
120جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
121جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
122جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
123مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
124مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
125مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
126مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره