بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

یوسف امیدیان

یوسف امیدیان

نام و نام خانوادگی :یوسف امیدیان

استان :تهران

تاریخ عضویت :1394/06/30

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
13سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
14سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
15سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
16سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
17سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
18سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
19سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
20سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
21سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
22سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
23سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین