بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمد ابراهیم خداشناس

محمد ابراهیم خداشناس

نام و نام خانوادگی :محمد ابراهیم خداشناس

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
3جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
4جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
5جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
6جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
7جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
8جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
9جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
10جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
11جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
12جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
13جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
14جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
15جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
16جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
17جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
18جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
19جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
20جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
21جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
22جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
23جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین