بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مهدی  احمدی

مهدی احمدی

نام و نام خانوادگی :مهدی احمدی

استان :مركزي

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
2جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
3جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
4جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
5جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
6جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
7جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
8جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
9جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
10جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
11جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
12جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین
13جشنواره تئاتر مردمی بچه های مسجد / دومین