بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمد علی  پاکدل

محمد علی پاکدل

نام و نام خانوادگی :محمد علی پاکدل

استان :يزد

تاریخ عضویت :

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1داستان حماسی / سومین
2داستان حماسی / سومین
3داستان حماسی / سومین
4داستان حماسی / سومین
5داستان حماسی / سومین
6داستان حماسی / سومین
7داستان حماسی / سومین
8داستان حماسی / سومین
9داستان حماسی / سومین
10داستان حماسی / سومین
11داستان حماسی / سومین
12جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
13جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
14جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
15جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
16جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
17جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
18جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
19جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
20جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین
21جشنواره داستان و شعر انقلاب / سیزدهمین