بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

لیلا بنی تمیم

لیلا بنی تمیم

نام و نام خانوادگی :لیلا بنی تمیم

استان :خوزستان

تاریخ عضویت :1394/06/01

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
2جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
3جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
4جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
5جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
6جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
7جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
8جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
11جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
12جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
13جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
14جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
15جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
16جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
17جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
18جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
19جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
20جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
21جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
22جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
23جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره