بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمدجواد زهادت

محمدجواد زهادت

نام و نام خانوادگی :محمدجواد زهادت

استان :قم

تاریخ عضویت :1391/08/09

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
16سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
17سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین