بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سارا رجایی

سارا رجایی

نام و نام خانوادگی :سارا رجایی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/09/13

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
8مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
9مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
10مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
11مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
12مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
13مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
14مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
15مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
16مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
17مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول