بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

حمید عزیزی خانقاهی

حمید عزیزی خانقاهی

نام و نام خانوادگی :حمید عزیزی خانقاهی

استان :كرمانشاه

تاریخ عضویت :1392/11/06

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هفتم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
11جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
12جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
13جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
14جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
15جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
16جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
17جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
18جشنواره طنز سوره / دوره نهم
19جشنواره طنز سوره / دوره نهم
20جشنواره طنز سوره / دوره نهم
21جشنواره طنز سوره / دوره نهم
22جشنواره طنز سوره / دوره نهم
23سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
24سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
25سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
26سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
27سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
28سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
29سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
30سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
31سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
32سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
33سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
34سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
35سوگواره ملی قاب شیدایی / هفتمین دوره
36فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
37فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
38فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
39فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
40فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
41سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
42سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
43سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
44سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
45سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
46سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم