بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمدحسین ملکیان

محمدحسین ملکیان

نام و نام خانوادگی :محمدحسین ملکیان

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1391/07/08

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
2جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
3جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
4جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
5جشنواره طنز سوره / دوره نهم
6جشنواره طنز سوره / دوره نهم
7جشنواره طنز سوره / دوره نهم
8جشنواره طنز سوره / دوره نهم
9جشنواره طنز سوره / دوره نهم
10جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
11جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
12جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
13جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
14جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
15جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
16جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
17جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
18جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
19جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
20جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
21جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
22جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
23جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
24جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
25جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
26جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
27جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
28جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم