بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمد صابر شیخ رضایی

محمد صابر شیخ رضایی

نام و نام خانوادگی :محمد صابر شیخ رضایی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/07/11

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
18سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
19سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
20جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
21جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
22جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
23جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
24جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
25جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
26جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
27سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
28سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
29سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
30سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
31سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
32سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
33سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
34سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
35سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
36جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
37جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
38جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
39جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
40جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
41جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
42جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
43جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
44جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
45جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
46مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
47مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
48مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
49مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
50مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
51سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
52سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
53سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
54سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
55سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
56سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
57سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
58سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
59سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
60سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
61سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
62سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
63سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
64سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
65سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
66سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
67سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
68سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
69جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
70جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
71جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
72جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
73جشنواره ترافیک و گرافیک / دوره اول
74سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
75سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
76سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
77سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم