بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

ناصر زارعين

ناصر زارعين

نام و نام خانوادگی :ناصر زارعين

استان :يزد

تاریخ عضویت :1398/07/09

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
9سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
10سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
11سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
12سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
13سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
14سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
15سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
16سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
17سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
18سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
19سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
20سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
21سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
22سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین