بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محبوبه حاجی مرتضایی

محبوبه حاجی مرتضایی

نام و نام خانوادگی :محبوبه حاجی مرتضایی

استان :قم

تاریخ عضویت :1391/03/22

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
2جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
3جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
4جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
5جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
6جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
7جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
8جشنواره داستان انقلاب / دوره هفتم
9جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
10جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
11جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
12جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم
13جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
14جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
15جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
16جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
17جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
18جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
19جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
20جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
21جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم