بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

عبدالرحمن مجرد

عبدالرحمن مجرد

نام و نام خانوادگی :عبدالرحمن مجرد

استان :اردبيل

تاریخ عضویت :1391/06/30

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
2جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
3جشنواره هنرهای تجسمی / دوره ششم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
11جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
12جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
13جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
14جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
15جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
16جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
17جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
18جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
19جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
20جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
21جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
22جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
23جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
24سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
25سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
26سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
27سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
28سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
29جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
30جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
31جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
32جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
33جشنواره هنرهای تجسمی / هفتمین دوره
34سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
35سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
36سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
37سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
38سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
39سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم