بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علیرضا رجبعلیزاده کاشانی

علیرضا رجبعلیزاده کاشانی

نام و نام خانوادگی :علیرضا رجبعلیزاده کاشانی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1391/03/04

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
8جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
9جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
10جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
11جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
12جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
13جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
14جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
15جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
16جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
17جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
18جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
19جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
20جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
21جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
22جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
23جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
24جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
25جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
26جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
27جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
28جشنواره طنز سوره / دوره نهم
29جشنواره طنز سوره / دوره نهم
30جشنواره طنز سوره / دوره نهم
31جشنواره طنز سوره / دوره نهم
32جشنواره طنز سوره / دوره نهم
33جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
34جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
35جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
36جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
37جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
38جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
39جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
40جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
41جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
42جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
43جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
44جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
45جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
46ترانه و تصنیف / نخستین دوره
47ترانه و تصنیف / نخستین دوره
48مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
49مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
50مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
51مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
52مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره