بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علی شادکام

علی شادکام

نام و نام خانوادگی :علی شادکام

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/03/09

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
3جشنواره تئاتر سوره / دوره نهم
4جشنواره تئاتر سوره / دوره نهم
5جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
6جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
7جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
8جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
9جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
10جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
11جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
12جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
13جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
14جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
15جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
16جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
20مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
21مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
22مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
23مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
24مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
25مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
26داستان حماسی / سومین
27داستان حماسی / سومین
28داستان حماسی / سومین
29داستان حماسی / سومین
30جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین
31جشنواره شعر و داستان انقلاب / سیزدهمین