بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سیدمهدی طاهری

سیدمهدی طاهری

نام و نام خانوادگی :سیدمهدی طاهری

استان :سمنان

تاریخ عضویت :1400/05/11

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
12سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
13سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین