بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

معصومه سادات شاكري

معصومه سادات شاكري

نام و نام خانوادگی :معصومه سادات شاكري

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1391/06/07

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
2جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
3جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
4جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
5جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
12جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
13جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
14جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
15جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
16جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
17جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
18جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
19جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
20جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
21جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
22جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
23جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
24جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
25جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
26جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
27جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
28جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
29جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
30جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
31جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
32جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
33جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
34جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
35جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
36جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
37جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
38جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
39جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
40جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
41مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
42مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
43مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
44مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
45مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره
46یادواره سرداران مقاومت / نخستین
47یادواره سرداران مقاومت / نخستین
48یادواره سرداران مقاومت / نخستین
49یادواره سرداران مقاومت / نخستین