بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مهسا خانی اوشانی

مهسا خانی اوشانی

نام و نام خانوادگی :مهسا خانی اوشانی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1400/05/14

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
2فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
3فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
4فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
5فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
6فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
7فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
8فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
9فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
10فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
11فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
12فراخوان دریافت آثار تجسمی / نخستین
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
18سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
19سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
20سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
21سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
22سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
23سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
24سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
25سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
26سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
27سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
28سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
29سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
30سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
31سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
32سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
33سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
34سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
35سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
36سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
37سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
38سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین