بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

محمدجواد شاهمرادی

محمدجواد شاهمرادی

نام و نام خانوادگی :محمدجواد شاهمرادی

استان :تهران

تاریخ عضویت :1391/03/04

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
8کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
9کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
10کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
11کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
13کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
14کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
15کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
16کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
17کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
18کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
19کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
20کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
21کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
22کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
23کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
24کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
25کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
26جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
27جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
28جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
29جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
30جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
31جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
32جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
33جشنواره طنز سوره / دوره نهم
34جشنواره طنز سوره / دوره نهم
35جشنواره طنز سوره / دوره نهم
36جشنواره طنز سوره / دوره نهم
37جشنواره طنز سوره / دوره نهم
38جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
39جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
40جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
41جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
42جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
43جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
44جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
45جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
46جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
47جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
48جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
49جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
50جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
51جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
52جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
53جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
54جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
55مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره