بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

علیرضا بختیاری فر

علیرضا بختیاری فر

نام و نام خانوادگی :علیرضا بختیاری فر

استان :تهران

تاریخ عضویت :1393/11/30

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
15جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
16جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
17جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
18جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
19جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم
20جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
21جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم
22جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
23جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
24جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
25جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
26جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
27جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
28جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
29جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
30جشنواره داستان و شعر انقلاب / دوره دوازدهم
31داستان حماسی / سومین