بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

مجید موسوی

مجید موسوی

نام و نام خانوادگی :مجید موسوی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1391/03/17

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
8کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
9کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
10کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
11کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
12کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
13مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
14مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
15مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
16مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
17مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
18مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
19مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم
20جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
21جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
22جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
23جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
24جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
25جشنواره طنز سوره / دوره هفتم
26کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
27کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست
28جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
29جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
30جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
31جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
32جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
33جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
34جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم
35مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
36مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
37مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
38مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
39مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
40مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
41مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم
42جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
43جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
44جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
45جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
46جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم
47جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
48جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
49جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
50جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
51جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
52جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست
53مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
54مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
55مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
56مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
57مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
58مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
59مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم
60جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
61جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
62جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
63جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
64جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
65جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
66جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم
67مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
68مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
69مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
70مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
71مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
72مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم
73سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
74سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
75سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
76سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
77سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
78جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
79جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
80جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
81جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
82جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
83جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم
84مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
85مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
86مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
87مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
88مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
89مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم
90جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
91جشنواره بلوط طلایی / دوره نخست
92جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
93جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
94جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
95جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
96جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
97جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم
98مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
99مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
100مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
101مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
102مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
103مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
104مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
105مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
106مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم
107جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره
108جشنواره داستان و شعر انقلاب / یازدهمین دوره