بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سید محمد صادق حسینی

سید محمد صادق حسینی

نام و نام خانوادگی :سید محمد صادق حسینی

استان :فارس

تاریخ عضویت :1391/08/15

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
2جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
3جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
4جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
5جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
6جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
7جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
8جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
9جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
10جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
11جشنواره عکس ما می توانیم / دوره ششم
12جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
13جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
14جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
15جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
16جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
17جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
18جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
19جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
20جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
21جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
22جشنواره طنز سوره / دوره هشتم
23جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
24جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
25جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
26جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
27جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
28جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
29جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
30جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
31جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
32جشنواره عکس ما می توانیم / دوره هشتم
33مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
34مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
35مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
36مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
37مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
38مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
39مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
40مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
41مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
42مسابقه عکس سوره اخلاص / دوره اول
43جشنواره طنز سوره / دوره نهم
44جشنواره طنز سوره / دوره نهم
45جشنواره طنز سوره / دوره نهم
46جشنواره طنز سوره / دوره نهم
47جشنواره طنز سوره / دوره نهم
48سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
49سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
50سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
51سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
52سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
53سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
54سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
55سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
56سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
57سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
58سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم