بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سید حسین جعفرنژاد

سید حسین جعفرنژاد

نام و نام خانوادگی :سید حسین جعفرنژاد

استان :مازندران

تاریخ عضویت :1391/08/10

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
4سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
5سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
7سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
8سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
9سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
10سوگواره هنر عاشورایی / دوره هفتم
11سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
12سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
13سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
14سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
15سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
16سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
17سوگواره هنر عاشورایی / دوره هشتم
18سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
19سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
20سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
21سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
22سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
23سوگواره هنر عاشورایی / دوره نهم
24سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
25سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
26سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
27سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
28سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
29سوگواره هنر عاشورایی / دوره دهم
30سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
31سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
32سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
33سوگواره هنر عاشورایی / دوره یازدهم
34سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
35سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
36سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
37سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم
38سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
39سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
40سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
41سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
42سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم
43سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
44سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
45سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
46سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
47سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
48سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
49سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
50سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین
51سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین