بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

امیرعلی اوحدی

امیرعلی اوحدی

نام و نام خانوادگی :امیرعلی اوحدی

استان :خراسان رضوي

تاریخ عضویت :1399/10/14

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
2فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
3فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
4فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
5فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
6فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
7فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
8فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
9فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
10فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
11فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
12فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
13فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
14فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
15فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
16فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
17فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
18فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
19فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
20فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
21فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
22فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
23فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
24فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
25فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
26فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
27فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
28فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
29فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
30فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
31فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
32فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
33فراخوان عکاسی «سرو روان» / اولین
34سوگواره هنر عاشورایی / چهاردهمین