بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

لیست هنرمندان

سید علی محمد حسینی

سید علی محمد حسینی

نام و نام خانوادگی :سید علی محمد حسینی

استان :اصفهان

تاریخ عضویت :1400/01/20

جشنوراه های شرکت کرده

ردیف جشنواره های شرکت کرده
1داستان حماسی / سومین
2داستان حماسی / سومین
3داستان حماسی / سومین
4داستان حماسی / سومین
5داستان حماسی / سومین
6داستان حماسی / سومین
7داستان حماسی / سومین
8داستان حماسی / سومین
9داستان حماسی / سومین
10داستان حماسی / سومین
11داستان حماسی / سومین
12داستان حماسی / سومین
13داستان حماسی / سومین