شب آواز ایرانی

هنر آواز و موسیقی خود را ثبت کنید

جشنواره دف نوای رحمت / دروه نهم

موضوعات جشنواره

گروه نوازی، تک نوازی، مولودی خوانی، عکس، کتاب، فیلم مستند کوتاه

سرود رود چهل ساله / دوره اول

موضوعات جشنواره

تولیدی (ایران آینده) ، بازخوانی ( آز آلبوم ما غروب نمی کنیم )